Propozycje legislacyjne

Najważniejszą powinnością posła jest mieć dla społeczeństwa propozycje lepszych, korzystniejszych rozwiązań oraz zdolność przełożenia ich na język ustawowy. Funkcjonowanie w opozycji – jestem członkiem Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska, wykorzystałem do formułowania alternatywnych rozwiązań i przygotowania się na czas, w którym będzie można wcielać je w życie. W zakładce #PomysłNaPolskę niektóre z wypracowanych propozycji ująłem w ”Pakiet dla małych ojczyzn – lokalności przyjaznej, czystej i bezpiecznej”, który traktuję jako wywiązanie się ze wspomnianej powinności. W trakcie kadencji, część zawartych w Pakiecie rozwiązań przedstawiłem w projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, który skierowano pod obrady sejmu jako druk 3320

Niestety, marszałek Sejmu nie wprowadził debety nad projektem do porządku obrad. Na tym przykładzie widać jak na dłoni, że możliwości posła opozycji są bardzo ograniczone, a jego propozycje nie są uwzględniane. Jednak – tak to traktuję – odkładają się do wykorzystania, gdy możliwości rządzącej ekipy się wyczerpią. Dorobek ten nie przepadnie. Każda kolejna legislacyjna próba postawienia na potencjał jednostek pomocniczych, tj. sołectw i osiedli w miastach – bo ich też projekt dotyczy, będzie korzystać z tych propozycji (łączę do sprawozdania).

Debata parlamentarna

W pracy posła zaangażowanie w debatę parlamentarną jest bardzo ważne, gdyż pozwala na szeroką orientację w problematyce legislacyjnej podejmowanej przez Sejm. Do chwili zestawienia tego sprawozdania wystąpiłem 272 razy – to 21 pozycja w zestawieniu tego rodzaju aktywności poselskiej. Dla posła z dużego klubu, który jest pierwszą kadencję w Sejmie i jako debiutujący poseł nie pełni funkcji w prezydiach komisji, która premiuje w debacie, wypracowanie pozycji w czołówce najczęściej występujących posłów jest istotnym miernikiem podejścia do pracy parlamentarnej. Pełne zestawienie moich wystąpień znajduje się na stronie sejmowej: 

Większość wystąpień ma charakter ściśle merytoryczny. W przewadze dotyczyły one w zagadnień samorządu terytorialnego, służby cywilnej, ochrony środowiska, rozwoju wsi i polityki regionalnej, infrastruktury.

Prace w komisjach sejmowych

Pragnę podkreślić swą aktywną pracę w Komisji Kontroli Państwowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w dwóch jej podkomisjach (setki wypowiedzi, projekty stanowisk, organizacja wyjazdowego posiedzenia Komisji STiPR w Paczkowie, propozycje ujęte planach pracy). Okresowo (półtora roku i rok) byłem członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i związanej z nią Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. W związku z członkostwem w tych komisjach w imieniu klubu prowadziłem prace nad kilkoma projektami ustaw oraz byłem delegowany do wystąpień w imieniu klubu, w tym szczególnie istotnych, dotyczących sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli. Najbardziej intensywne okazały się prace nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (rozwiązania dot. odpadów komunalnych wkrótce będą obowiązywać). Prowadziłem je jako poseł delegowany przez Klub PO-KO do podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia tego projektu. Złożyłem łącznie 20 poprawek głosowanych jako wnioski mniejszości i poprawki zgłoszone w imieniu klubu. Wszystkie PiS odrzucił, choć część kwestii wróciła jako poprawki Senatu. Ich treść jest zawarta jest w sprawozdaniach wspomnianej podkomisji i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa:

Zaangażowanie na poziomie krajowym

Od momentu jego utworzenia wchodzę w skład Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej jako „wiceminister” ds. samorządu terytorialnego. Struktura ta odgrywa istotną rolę w przygotowaniu stanowisk Klubu do projektów wnoszonych pod obrady Sejmu przez Radę Ministrów i komunikowaniu ich opinii publicznej. W okresie wcześniejszym prowadziłem sekretariat wiejski PO Moje propozycje znalazły się w programie samorządowym PO. Powierzono mi przygotowanie spotkań w kraju dot. kontrowersyjnej ustawy o obrocie ziemią rolną, a później spotkań dot. projektu ustawy wzmacniającej sołectwo. Projekt ten stał się przedmiotem współpracy Klubu z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, które poparło zaproponowane rozwiązania i zdecydowało się na zgłoszenie projektu ustawy w formie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Uczestniczyłem w kraju w szeregu spotkaniach odbywających się w ramach akcji #Porozmawiajmy. Kontynuowałem współpracę z podmiotami zajmującymi się mieszkalnictwem senioralnym, wykorzystując w tym względzie dorobek z czasów pełnienia funkcji wojewody opolskiego.

Praca w regionie

W województwie opolskim utrzymywałem kontakt z wyborcami za pośrednictwem biura poselskiego w Namysłowie i biur filialnych w Opolu, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. W pełni wykorzystałem możliwości informowania mieszkańców Opolszczyzny o wydarzeniach politycznych, funkcjonowaniu Sejmu i pracy własnej, jakie stwarzały media regionalne, szczególnie za pośrednictwem Radia Opole. Regularnie i obszernie informowałem o bieżących wydarzeniach i aktywności na profilu publicznym fb. Zaangażowanie w sprawy regionu ogniskowało się wokół spraw wynikających z informacji i problemów zgłaszanych na spotkaniach i do biur poselskich przez obywateli. Każda osoba zainteresowana kontaktem została obsłużona. W zależności od natury spraw podejmowane były interwencje poselskie lub była udzielana pomoc prawna. Charakter stały miały kontakty z poszczególnymi samorządami. Dotyczyły one problemów wynikających ze zmian legislacyjnych lub funkcjonowania zdominowanej przez PiS administracji rządowej. Szczególnego zaangażowania, ze względu na natężenie konfliktu, wymagała zmiana granic miasta Opole. Podejmowane były kwestie funkcjonowania oświaty, zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju infrastruktury, w szczególności drogowej. Najściślej, przy otwartości poprzednich władz, współpracowałem z gminą Namysłów.

Bardzo owocną była i jest współpraca z samorządem województwa, która dotyczy zagadnień rozwoju regionalnego, rozwoju obszarów wiejskich oraz zmian legislacyjnych, niestety na ogół skutkujących odbieraniem kompetencji. Szczególnie ostro, wymagając interwencji, zarysował się problem funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, po odebraniu samorządowi województwa wpływu na jego funkcjonowanie. Bardzo efektywną okazała się relacja z Zarządem Dróg Wojewódzkich, gdyż niektóre projekty uwzględniają moje propozycje. Wiele uwagi poświęciłem funkcjonowaniu sołectw, utrzymując stały kontakt z sołtysami oraz liderami społeczności wiejskich i uczestnicząc w licznych spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi poszczególne grupy zawodowe wynikała z ich bieżących potrzeb oraz uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach. Zagadnienia ochrony środowiska znalazły wyraz w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady Opolskich Parków Krajobrazowych. Przewodnictwo to zaowocowało koncepcją utworzenia kilkunastu rezerwatów w Stobrawskim Parku Krajobrazowy i Parku Krajobrazowym Góry Opawskie.

Inicjatywy kontynuowane

Spośród licznych inicjatyw, które zapoczątkowałem jako wojewoda, możliwym było kontynuowanie tylko tych, które pozostały niezależne od administracji rządowej. Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), której utworzenie zainicjowałem, przekształciła się w stowarzyszenie samorządowe zrzeszające obecnie 30 gmin z terenu kraju. Z pozycji eksperta uczestniczę w pracach Stowarzyszenia oraz rozwijaniu, podobnie zainicjowanego, projektu Sieci Najciekawszych Wsi. Projekt ten wchodzi w fazę certyfikacji uczestnictwa w Sieci poszczególnych miejscowości – najbardziej cennych pod względem walorów dziedzictwa kulturowego i atrybutów wiejskości. Współpraca z PSORW pozwala na bieżąco śledzić problemy funkcjonowania samorządów w Polsce, co jest niezwykle przydatne w pracy parlamentarnej.

Współpraca zagraniczna, działalność edukacyjna i szkoleniowa

W roli wiceprzewodniczącego Europejskiej Wspólnoty Roboczej ARGE ds. Rozwoju i Odnowy Wsi uczestniczyłem w pracach tej organizacji, reprezentując woj. opolskie i PSORW na kluczowych wydarzeniach przez nią organizowanych, w tym w uroczystościach wręczania nagród w Konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Każdorazowo w konkursie uczestniczą gminy i wsie z Polski. W roli wykładowcy, szkoleniowca oraz uczestnika paneli dyskusyjnych dzieliłem się  wiedzą i doświadczeniami na temat rozwoju obszarów wiejskich, w tym płynącymi zwieloletniej współpracy z ARGE, podczas wielu spotkań, konferencji i seminariów, jakie miały miejsce na terenie kraju.

Podsumowanie

Bogatszy o doświadczenie mijającej kadencji mam świadomość, że niektóre aspekty mojej pracy parlamentarnej powinny być zmodyfikowane z korzyścią dla wyborców oraz uzyskiwanych efektów. Stanowczo potwierdzam, iż w pełni skutecznym posłem nie można zostać z dnia na dzień i to z bagażem ograniczeń wynikających z roli członka opozycji. Niemniej z całą odpowiedzialnością i rzetelnością pragnę stwierdzić:

mam za sobą dobrze przepracowaną kadencję, która wyposażyła mnie w wiedzę, umiejętności i wolę, by funkcję posła sprawować w sposób przygotowany i w pełni dojrzały.

——————————————————————————————————-

Charakterystyka sylwetki i dane o pracy posła znajdują się na stronie Sejmu:

Zakres projektu ustawy

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Druk 3320